1£ = 2.75 лв курс за поръчкаОбщи Условия:


Тези Общи правила и условия за ползване уреждат отношенията между интернет сайт Sportsdirect-bg.com, наричано за краткост Посредник и всяко пълнолетно физическо лице, което има желание да ползва предоставяните от Посредника услуги и е съгласно и приема настоящите Общи правила и условия за ползване на сайта, наричано за краткост Потребител(и).

Задължения и отговорности на Посредника.

• Да информира своевременно за всички свой промени относно правилата и условия касаещи процеса на покупка.

• Да предоставя ясна информация за последваща дата на поръчка.

• Да изпълнява поръчките на Потребителя, когато са спазени правилата и условия касаещи процеса на покупка.

• Да потвърждава или информира своевременно Потребителя при следните случаи:

• Приемане на заявка;

• Промени, отпадане или дефекти на заявени артикули;

• Наличие на тракинг номер за физическото проследяване на доставката от UK до BG;

• Пристигане на стоката.

• Да организира в оптимален срок изпращането на успешно пристигналите стоки.

• Да се увери, че изпратената поръчка е получена и приета от клиента.

• Да спазва строга конфеденциалност относно предоставените от страна на своите клиенти лични данни, като гарантира тяхната абсолютна сигурност и съхранение.

• Да не предоставя каквато и да е информация относно клиента и неговите поръчки на трети лица, без неговото лично съгласие, освен в случаите, когато законът задължава да се направи това.

• Посредникът полага усилия да поддържа коректно функциониране на електронният сайт www.sportsdirect-bg.com, но запазва правото си временно да ограничава действията в електронната страница по технически процедури или причини извън контрола на самия Посредник.

Задължения и отговорности на Потребителя

*Да се регистрира (еднократно), като посочи пълни и коректни данни съгласно Регистрационната форма (Т.2) от началната страница на интернет сайта Sportsdirect-bg.com.

*Преди регистрацията, да се запознае с Общите правила и условия за ползване на сайта Sportsdirect-bg.com.

*При извършването на поръчка, да се увери, че заявява правилните (за него) артикул(и) по отношение на размер, цвят, цена и т.н., както и да се убеди, че желае и има възможността да закупи избраните артикули.

Отказ от стока, рекламации и начин на уреждане на рекламации

* Потребителят има право да върне поръчаната стока в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване, в случай, че същата не е използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена съгласно условията по Чл. 55 от ЗЗП.

* При констатация на дефектен продукт до 24 (двадесет и четири) часа от получаването му и при не нарушен търговски вид на стоката и опаковката, Sportsdirect-bg.com се ангажира същият да бъде подменен с нов или да се възстанови изцяло заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно условията по Чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид на опаковката на стоката, Sportsdirect-bg.com не би могъл да приеме рекламациите.

* Всички транспортни и съпътстващи транспорта разходи по получаване и връщане на стоката, са за сметка на Потребителя.

* Посредникът предава стоката на Потребителя в този вид и качество, при който е била получена от Английският сайт www.sportsdirect.com, без да поема каквито и да е гаранции за установени несъответствия на стоката, спрямо обявените характеристики и качество на стоките в сайта на www.sportsdirect.com

* При получаване на пратката чрез куриер, Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствие на получената стока спрямо първоначално заявената. При нарушения във външния вид на стоката, видимо възникнали при транспорта, Потребителя е длъжен да се обърне към куриера за издаване на протокол за увредена пратка.

Изключения на Отговорност на Посредника

*Посредникът не носи отговорност за съдържанието на страницата на Английският сайт www.sportsdirect.com или за описанието на артикулите в него, както и за евентуална промяна на цените на артикулите от страна на Английският сайт www.sportsdirect.com или липсата на наличност на съответния заявен артикул.

*Посредникът не носи отговорност при изпълнение на неточно или грешно подаване на заявка (от страна на Потребителя) по отношения на вид, размер или брой на поръчаните артикули.

Правила за работа с лични данни

*При първоначалната регистрация в електронната страница на Посредника, Потребителят предоставя своите данни, съгласно Регистрационната форма (Т.2) от началната страница на интернет сайта Sportsdirect-bg.com.

*Потребителят дава съгласие на Посредника да събира, записва, съхранява и оперира с личните му данни и информация, съгласно Закона за защита на личните данни.

*Посредникът осигурява надежна защита на личните данни на Потребителя срещу унищожение, оповестяване или неразрешени промени от трети страни в съответствие със Закона за защита на личните данни.

*Посредникът архивира информацията и кореспонденцията, събрани в хода на изпълнение на Общи правила и условия за срок от 3 години.

*Посредникът си запазва правото да се свързва с Потребителя на посочените от него телефони за връзка, както и да изпраща информация (кореспонденция) на електронната му поща, посочена при неговата регистрацията.

*Посредникът предоставя достъп до разпечатките за търговските операции и личните данни на Потребителя, единствено при официално поискване на тази информация от страна на държавните органи, съгласно съответните нормативи.

*Потребителя дава съгласието си да получава непоискани търговски съобщения (реклама и маркетинг) по смисъла на Закона на електронната търговия от Посредника на електронната си поща, посочена за връзка и писмена кореспонденция.

Други

*Посредникът запазва правото си да променя Общите правила и условия, като промените се оповестяват като новина на началната страница на електронният сайт www.sportsdirect-bg.com, и влизат в сила не по-рано от 3 работни дни след побликуването им.

*За всички неуредени и непосочени в тези Общите правила и условия въпроси, се прилагат условията, принципите и практиките на действащото Българско законодателство.

*Всички спорове и възникнали казуси, породени от настоящите Общи правила и условия, включително споровете породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, действителност, изпълнение, както и споровете за попълване на празнотите в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие или от компетентния съд в гр. София.

* Настоящите Общи правила и условия влизат в сила от 20.01.2012 г., като изцяло заменят досега действащите такива.